Uitnodiging voorjaarsvergadering 2019

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op Dinsdag  2 april  2019  in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda.   1. Opening. 2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering. 3. Mededelingen  en ingekomen stukken. 4. Financieel verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Vaststellen […]

Contactpersonenvergadering 26 februari

Borne, 26 januari 2019. Geachte sportvrienden, Het bestuur van de VNCC nodigt u bij deze uit voor de vergadering van onze contactpersonen, die gehouden wordt opdinsdag 26 februari 2019 aanstaande in zaal de Krol (Ten Berge) te Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda:   1. Opening 2. Mededelingen 3. Rol contactpersonen 4. Bespreking ledenlijsten 5. Website […]

Besluitenlijst najaarsvergadering

Aanwezig: Benno Kastelein, Theo Pots, Leo Huurneman, Rick te Morsche, Henk Voortman, Gerard Scholten en Hans Seelen (notulen). Afwezig Hendri Eggink. 1. Opening: Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Hij deelt mee dat het voor onze duiven een zwaar maar mooi seizoen was. De VNCC meldingssite had een moeilijke start […]

Amandement VNCC betreft inkorfbeperking

Aan bestuur Afdeling  9 T.a.v. Arjan van de Willige   Dag Arjan,   Namens het bestuur van de VNCC willen wij middels dit Amendement  reageren op de bijlage bij Agendapunt 4 voor de Afdelingsvergadering d.d. 7 maart a.s.: Voorbereiding inkorfbeperking per vlucht: Als bestuur VNCC zijn we het eens dat het inkorven van een extreem […]

Najaarsledenvergadering 2018

UITNODIGING De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 november 2018 in zaal De Krol te Enter. Aanvang 20:00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Besluitenlijst voorjaarsledenvergadering 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen. 5. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar L. Huurneman en H. Seelen. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 november 2018 bij de secretaris Hans Seelen. 6. […]

Uitnodiging voorjaarsvergadering 2018

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij nodigen wij U uit voor de VNCC voorjaarsledenvergadering die wordt gehouden op Dinsdag 3 april 2018 in zaal Ten Berge “de Krol” Dorpsstraat 158 in Enter aanvang 20.00 uur.   Agenda.   1. Opening. 2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Financieel verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Vaststellen […]